Fajitas - Menu
San Diego

Chicken & Beef Fajitas

$20.95